Your browser does not support JavaScript!
兼任教師

魯建宇兼任講師

                                     

現職

大江生醫股份有限公司生產技術部主任

電話          

E-mail

Jerry.Lu@tci-bio.com

專長

基因表現與調控、配方設計、生產製程、 製程優化             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陳鴻霖兼任講師

                                     

現職

大江生醫股份有限公司生產技術&研發實驗室襄理

電話          

E-mail

Jack.Chen@tci-bio.com

專長

保健飲品研究與開發